Du er her

Kommunale vann- og avløpsarbeider i Kirkekilen er ferdigstilt

Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid. Foto: Roger Edvardsen/Lillesand kommune

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

Kommunen har gjennomført en omfattende utbedring og utvidelse av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Gammelt ledningsmateriell og vannkum er byttet ut med nytt materiell av høyere kvalitet. Det er lagt større dimensjoner for å møte fremtidens krav til vann- og avløpsforsyning i Høvåg, og for å møte planer for fremtidig utbygging i denne delen av kommunen.

Det er lagt ut nye ledninger for å koble til nye abonnenter som ønsker å knytte seg til kommunens anlegg via sjøen. Blant annet er hytter på Bjørnholmen nå knyttet til det nye ledningsanlegget i Kirkekilen. For første gang har kommunen lagt ferdig vektede rør i sjøen i stedet for rør med monterte betonglodd. Bruk av ferdig vektede rør er forventet å gi en rekke fordeler for ledningseier, bl.a. mindre fare for slitasje og punktbelastninger, mindre plasskrav i sjøgrøfta og lavere risiko for skader og brudd.

Ledningsarbeidene i Kirkekilen er første fasen av en større VA-saneringsplan for Høvåg. Det planlegges i fremtiden en større vannledning mellom Lillesand sentrum og Høvåg for å møte økt behov knyttet til vannforsyning og slokkevann. Kommunen planlegger på sikt å legge ned avløpsrenseanleggene i Kassenkanalen og i Kjøpmannsvik, og erstatte disse med avløpspumpestasjoner. Det planlegges i fremtiden å pumpe alt spillvann fra Høvåg til kommunens avløpsrenseanlegg på Fossbekk.

Arbeidene i Kirkekilen er blitt gjennomført i nært samarbeid med private grunneiere. Det har ikke oppstått ulykker eller alvorlige hendelser i forbindelse med gjennomføringen av anleggsarbeidet. Hensynet til vannmiljøet i Kassenkanalen og i Isefjærfjorden har hatt fokus gjennom hele prosjektet, og det har bl.a. vært benyttet siltgardin ved graving og gjenfylling av sjøbunnsmasser for å forebygge mot vannforurensning og tilslamming i fjorden. Det vil imidlertid ta noe tid før massene i Kirkekilen har roet seg igjen etter gravingen, og tilstanden er tilbakeført slik den var før gravearbeidet startet.

Lillesand kommune og entreprenørene Lundsett & Walle og Einar Sundsdal AS er godt fornøyd med gjennomføringen av vann- og avløpsarbeidene, og fremholder at kommunen har fått et ledningsanlegg i Kirkekilen som vil møte forsyningsbehovene i Høvåg i mange år fremover. Ledninganlegget har en forventet levetid på 100 år.