Du er her

Kommunale vann- og avløpssaneringer er sluttført

Solkollen

Solkollen. Foto: Roger Edvardsen/Lillesand kommune

Lillesand kommune har i perioden 2016-2017 gjennomført sanering av vann- og avløpsledninger på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra. 

Det er sanert ca. 2,5 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Strømkabler i boligområdene er lagt om fra luft til bakkenett, høyspentkabler er lagt om, gatene har fått nye gatelys, fortau og asfalt, og eiendommene er tilknyttet nytt nett for bredbånd.

Kommunens saneringsarbeider for vann og avløp på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra er ferdigstilt. Gammelt ledningsnett, gamle vann- og avløpskummer er fornyet og forsterket for å møte fremtidens kapasitetsbehov og hensynet  til klimaendringer. Det er sanert til sammen ca. 2,5 kilometer med vann- og avløpsledninger i løpet av halvannet år. Kommunen har fornyet avløpspumpestasjonen på Bergstø, separert overvann fra spillvann og forsterket vannforsyningen i boligområdene.

Saneringsarbeidene medfører at boligområdene får en sikrere vannforsyning, og slokkevannskapasiteten er nå tilfredsstillende i forhold til gjeldende og fremtidige krav. Risikoen for overløp fra fra kloakknettet er betydelig redusert, og overvannsnettet er dimensjonert for å tåle økte nedbørmengder i fremtiden. Nye vann- og avløpsledninger har en forventet levetid på 100 år.

Alle gatene har fått ny belysning, og det er etablert fortau i Parkveien og langs Borkedalsveien. Dette forventes å gi høyere trafikksikkerhet og tryggere skolevei for barn og unge. Gatene er nyasfaltert, og Solkollen og Solgård har fått oppgradert lekeplassene. Det gjenstår fortsatt noen gatelys samt riving av de gamle kabelstolpene. Dette forventes sluttført i løpet av sommeren.

Lillesand kommune har samarbeidet med en rekke instanser i prosjektet. Kommunen har samarbeidet med Agder Energi Nett i forbindelse med omlegging av lav- og høyspentnettet. Heldal entreprenør AS har hatt ansvaret for å gjennomføre kontraktsarbeidene, og samarbeidspartene er fornøyd med gjennomføringen og sluttresultatet.

Anleggsarbeidene har vært krevende, og det har vært nødvendig med en del trafikkregulering og omlegging under anleggsfasen. Kommunen og entreprenøren har hatt en positiv dialog med grunneierene og vel-foreningene gjennom hele prosjektet. Det er ikke registrert alvorlige uhell eller ulykker.

Kommunen takker beboerne for tålmodighet og positiv holdning gjennom hele prosjektet. 

Oppgradert lekeplass Solkollen. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Solheimsveien. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Sandsmyra. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Nytt gatelys Solkollen. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Nytt fortau Borkedalsveien. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Høygilts kleiv. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Bergstø avløpspumpestasjon. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune
Fra gravearbeidene på Sandsmyra vinteren 2016. Foto: Roger Evardsen/Lillesand kommune