Du er her

Lillesand bystyre har vedtatt ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune

Ny revidert forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune ble vedtatt av Lillesand bystyre 18.oktober 2017. Forskriften trer i kraft fra og med 1.november 2017.

Ny revidert avløpsforskrift i Lillesand kommune gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE, jf. forurensningsforskriftene § 12-1. Forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Lillesand kommune. Forskriften er fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 12-6, jf. lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og omavfall (forurensningsloven). Revidert lokal forskrift trer i kraft fra og med 1.november 2017, og erstatter tidligere lokal forskrift vedtatt av bystyret 5.september 2007. Ny lokal forskrift er kunngjort i Norsk lovtidend. Selve forskriften med vedlegg finner du under nyttig info og tjenester.