Du er her

Kommunens vann- og avløpsgebyrer

Illustrasjonsbilde

Foto: Lillesand kommune

Kommunens vann- og avløpsgebyrer beregnes etter prinsipp om selvkost. Lillesand bystyre fastsetter gebyrregulativet årlig på bakgrunn av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vann- og avløpsgebyrene er regulert etter selvkostprinsippet. Selvkostprinsippet betyr at en vare eller tjeneste ikke skal koste mer enn den koster å produsere. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler, og kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i februar 2014 ut retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) som regulerer hvordan selvkost skal beregnes.

Forurensingsforskriften kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer beskriver hvordan kommunene kan utforme vann- og avløpsgebyrer for å dekke inn kostnadene kommunen har med å levere tjenestene. Lillesand kommune har en todelt gebyrordning, Årsgebyret består av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). På lenkene under finner du forskriftsbestemmelsene og gebyregulativet for vann og avløp 2017.