Du er her

Reservevann

Legging av reservevannledning Sangereid mars 2014

Legging av reservevannledning Sangereid mars 2014. Foto: Lillesand kommune

Reservevann Lillesand – Kristiansand

Samarbeidet er foreløpig i en skissefase, men det er allerede lagt ca. 2,3 km vannledning mellom Borkedalen og Kjerlingland i Lillesand som inngår som en del av den fremtidige reservevannledningen mellom de to kommunene.

Lillesand kommune har i dag ingen alternative vannkilder tilgjengelig, og trenger derfor tilgang på reservevann. Det er innledet et samarbeid med Kristiansand kommune om utbygging av reservevannledning mellom de to kommunene. 

Abonnenter som er knyttet til det kommunale vannledningsnettet i Kristiansand forsynes normalt fra de to vannkildene Tronstadvann og Rossevann. Ved et evt. utfall av Tronstadvann er det ikke kapasitet til å forsyne østsiden av Topdalsfjorden, og da må krisevannkilden Vesvann settes i drift. I Kristiansand kommunes kommuneplan for vannforsyning fra 2012 er det forutsatt at Vesvann på sikt vil utgå som krisevannkilde på grunn av utbygging i tilsigsområdet.

Kristiansand kommune har vurdert alternative vannkilder på østsiden av Topdalsfjorden, og Østre Grimevann i Lillesand kommune er den nærmeste vannkilden som kan oppfylle kravene til kapasitet og kvalitet som ordinær kilde.

Det er etablert en prosjektgruppe for skisseprosjektet med representanter fra de to kommunene sammen med rådgivende ingeniører fra to ulike konsulentfirmaer. Følgende temaer utredes på skisseprosjektnivå:

  • Vannbehov for de to kommunene 
  • Kildevurdering
  • Behandlingsanlegg
  • Transport system
  • Kostnadsberegning

Hvert tema vil bli omtalt i egen delrapport etter hvert som utredningsarbeidet fortsetter. Det er foreløpig laget en statusrapport som oppsummerer samarbeidsprosjektet så langt.