Du er her

Anleggsarbeid og vegstengning på fv. 235 NAV - Viadukten, Lillesand

Kart som viser delen av Jernbanegata som vil bli stengt og omkjøringsveier

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

Lillesand kommune vil sikre at overvann som tidligere har gått i rør i Sandsbekken nå skal suppleres med ett overvannsrør med diameter på 1,2 meter. Dette røret vil bli lagt i Jernbanegata gjennom rundkjøringen og skal midlertidig koples på eksisterende rør i Sandsbekken. Senere skal det legges nye rør fra sjøen gjennom nedre del av Jernbanegata hvor det skal koples sammen. Grøfta må graves både bred og dyp. Det er derfor umulig å holde Jernbanegata åpen for trafikk. Det vil heller ikke være mulig for myke trafikanter å benytte seg av Jernbanegata i anleggsperioden. Det vil bli lagt til rette for beboerne på strekningen slik at de kan komme seg til eiendommene. Under gravearbeidet vil det også bli lagt ned trekkerør slik at alle ledninger som i dag ligger i luftspenn nå kan legges over til trekkrørene i bakken.

Som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter vil det bli bygd fortau og sykkelfelt fra kryss viadukten til rundkjøringen ved NAV bygget. Dette finansieres med midler fra samferdselspakka for Kristiansandsregionen og er et samarbeidsprosjekt med Lillesand kommune. Arbeidet starter trolig ved NAV bygget og arbeider seg nordover. Det er til dels dårlige masser i området og det betyr at det trolig må spuntes for å etablere overvannsgrøfta. 

Heldal Entreprenør A/S vant tilbudskonkurransen og skal utføre arbeidet.  

Veien gjennom rundkjøringen vil være stengt i deler av anleggsperioden, dvs. fra midten av oktober til mars 2018. Hele anlegget skal være ferdig i midten av oktober 2018.

Vi vil legge til rette for at fotgjengere og syklister skal benytte seg av Østregate som er miljøgata. Det vil også bli skiltet og merket for særlige tiltak for å sikre de myke trafikantene i anleggsperioden. Myke trafikanter fra Bellevue området blir ledet med skilt og gjerder rundt Olsen bygget. Vi oppfordrer likevel alle til heller å benytte alternative veger der det er mulig.

Veg-stengingen blir annonsert i egen annonse.

Nærmere info om anlegget kan fås av prosjektleder Siri T. Vevstad.